Förslag till organisering af förvaltningen i Balachany. 1886.

Då det visat sig att de många olikartade göromål, som förekomma i Balachany, lämpligen böra fördelas på olika händer, föreslås följande indelning:

1 Geologiska afdelningen

För ledaren häraf gäller följande instruktion: Geologen åligger:

 1. Att till arrande eller inköp föreslå platser för borrning och må intet köp eller arrende af land för borrning ega rum utan att han derom afgifvit sitt yttrande
 2. Att bestämma platserna för de nya borrningarna, som skola utföras på de af Bolaget förvärfvade jordarne, samt i hvilken ordning dessa borrningar skola företagas
 3. Att efter verkställda undersökningar föreslå förvärfvandet af nya naftaförande terrenger utom Balachany-fältet och derstädes anordna profborrningar af den slag som vid olika fall pröfvas lämpligt
 4. Att i förening med förste borrmästaren hafva ledningen af borrningsarbetena, om borrningars utförande överlemnas på ackord, så må kontrakten underställas Baku-chefens godkännande
 5. Att följa fortgången af hvarje borrning och afgöra när densamma skall afslutas, när profpumpning ska ske och hur länge den skall fortfara och när borrmästaren kan öfverlemna borrhålet till regelbunden exploatering
 6. Att följa hvarje af de under exploitering  stående borrhålens gifvande förmåga och afgöra om exploateringen bör fortsättas eller inställas samt anordna om rensning från sand eller fördjupning
 7. Att vid tillfälle av våldsamma eller långvariga fontäner i förening med afdelningsföreståndaren för pumpningen afgöra hvilka åtgärder som böra vidtagas
 8. Att till hufvudkontoret i Baku inkomma med rapporterna i fastställd form öfver borrningen.

2 Ekonomiska förvaltaren åligger:

 1. Att sörja för exploiteringen av alla färdiga borrhål antingen densamma utelemnas på ackord eller verkställes af Bolaget
 2. Att hafva öfverinseende öfver pumpstationerna och mekaniska verkstaden
 3. Att föreslå kontoret och skladden
 4. Att sörja för underhåll och vård af Bolagets byggnader i Balachany, stallet mm.
 5. Att vara lagligen ansvarig för vid exploiteringen skeende olycksfall med undantag af sådana som förekomma hos ackordstagare, hviken sjelf bär ansvaret derför
 6. At hafva under sitt komando alla Bolagets arbetare i Balachany med undantag af dem, som äro jemnt sysselsatta vid borrningen och stå under glologens eller borrmästarens befäl, samt vid reqvistion från geologen, 1ste borrmästaren eller experimenterande ingeniören lemna dessa nödig handräckning.

Allmänna bestämmelser:

 1. Båda afdelningarne subordinerar direkt under Bolagets Chef i Baku och deras föreståndare hafva att med honom rådgöra vid vigtigare åtgärder. Inträffande meningsskiljaktigheter mellan afdelningsföreståndare underställas likaledes Baku-chefens afgörande
 2. Wid tillträdandet af dessa sysslor öfvertager hvar och en afdelningsföreståndare efter försiggången inventering de inventarier och materialer som tillhöra arbetet på olika afdelningar och ansvara för dem
 3. Bokförningen anordnas så, att öfversigt vinnes öfver utgifterna för hvar och en afdelning särskilt.
 4. Försöken med vattenspolningens användning för borrhålsrensning och rörsatsers uppdragning anförtros åt särskild person och kostnaderna derför bokföras särskildt.
 5. Vid verkstaden må endast sådana arbeten utföras, som är skriftligen reqvirerade af ekonomiska förvaltaren, geologen, första borrmästaren eller experimenterande ingeniören.

St. Petersburg den 25 November 1886

Ludvig Nobel

Möjligen fattas sidor av organisationsplanen